Sikkerhedsvejledning

RENGØRING

Fjern spildte materialer med sand, kattegrus eller andre stabile, sugende materialer, og brug en skraber til at indsamle så meget materiale som muligt. Tør efter med sugende klude.

BRUG IKKE savsmuld eller andre fine cellulosematerialer til at opsuge hærdere, og/eller bortskaf ikke hærder i affald, der indeholder savsmuld eller fine cellulose materialer, da der kan opstå spontan antændelse.

Rengør resin eller blandede epoxyrester eller uhærdet epoxy med WEST SYSTEM 850 Fortynder. Fjern hærderrester med varmt sæbevand.

Bortskaf resin, hærder og tomme beholdere på sikker vis i overensstemmelse med de lokale renovationsregler.

BORTSKAF IKKE resin eller hærder i flydende tilstand. Overskydende resin og hærder skal blandes og hærdes (i små mængder), til de udgør en ufarlig fast substans.

PAS PÅ! Store mængder hærdende epoxy kan blive varme nok til at antænde brændbare materialer i nærheden og producere farlige dampe. Opbevar beholdere med blandet epoxy i et sikkert og ventileret område på afstand fra arbejderne og antændelige materialer. Bortskaf den faste masse, når den er hærdet, og massen er afkølet. Overhold de lokale renovationsregler.